Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020 05:41

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ

Γράφτηκε από 
Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης-Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α. η «Κυψέλη», στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Μικτό Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Α.με.Α η ‘Κυψέλη’, η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο» 2014-2020, Άξονα Προτεραιότητας 2α « Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά ευπαθών ομάδων» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προκηρύσσει μία θέση ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ ή εν ελλείψει η θέση δίναται να καλυφτεί από ΔΕ ΒΟΗΘΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ, ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησηςμε ωράριο 10:00-14:00 ως τις 30/4/2021, με δυνατότητα ανανέωσης ως τη λήξη του προγράμματος.

Τα καθήκοντα , τα επαγγελματικά προσόντα και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιγράφονται στο παράρτημα, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.kipseli-amea.gr.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστείλουν ως τις 20/09/2020 το βιογραφικό τους σημείωμα με συνημμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση kipseli-amea@windowslive.com , είτε αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση τρίτου προσώπου θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής στη διεύθυνση του Μικτού Κέντρου Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Α,με.Α. η «Κυψέλη», Δικελή 4 81131 Μυτιλήνη και ώρες γραφείου 08:00-15:00, είτε ταχυδρομικώς με εμπρόθεσμη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες υπολογιζόμενες ημερολογιακά και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2251020022 .

 

 

 

 

Παράρτημα : Περιγραφή των απαιτούμενων επαγγελματικών προσόντων .

 

Θέση Απασχόλησης

ΤΕ Φυσικοθεραπευτής Η ΔΕ Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

Επαγγελματικά και απαιτούμενα προσόντα

-Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθού Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά ή Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ή Βοηθών Φυσικοθεραπείας ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή-Υπάλληλος Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας ή Ειδικός Κινησιοθεραπείας ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή ή Βοηθός Φυσιοθεραπείας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

-Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ)ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή (ΤΕ),

- Επιθυμητή η επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην ομάδα στόχου

Καθήκοντα θέσης

- Συνεργασία με την ιατρό επιστημονική υπεύθυνη του κέντρου .

- Εφαρμογή προγραμμάτων αποκατάστασης ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων.

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

  1. Χρόνος Ανεργίας ( 25 μονάδες για κάθε μήνα ανεργίας)

  2. Πολύτεκνος ή τέκνο πολύτεκνης οικογένειας ( 50 μονάδες για κάθε τέκνο)

  3. Τρίτεκνος ή τέκνο τρίτεκνης οικογένειας ( 40 μονάδες για κάθε τέκνο)

  4. Ανήλικα τέκνα ( 30 μονάδες για κάθε ανήλικο τέκνο και ως δύο τέκνα)

  5. Γονέας η τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας ( 50 μονάδες για κάθε τέκνο , προκειμένου για υποψήφιο , που έχει την ιδιότητα γονέα μονογονεϊκής οικογένειας ή για κάθε μέλος, προκειμένου για υποψήφιο , που έχει την ιδιότητα τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας.

  6. Εμπειρία ( συνολικός χρόνος απασχόλησης έως και 72 μήνες)

  • Εμπειρία αποκτηθείσα σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994

20 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους 36 μήνες με ανώτατο όριο τους 72

  • Εμπειρία αποκτηθείσα στον Ιδιωτικό Τομέα

10 μονάδες ανά μήνα για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους 36 μήνες με ανώτατο όριο τους 72

Ως εμπειρία θεωρείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωσης θέσης, μετά την απόκτηση του απαιτούμενου βασικού τίτλου σπουδών και ως προς τις περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, μετά τη λήψη της άδειας.

Σημείωση : Σε περίπτωση που συμπίπτει το χρονικό διάστημα απασχόλησης σε φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 και στον Ιδιωτικό τομέα, λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία με τα περισσότερα μόρια και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 72 μήνες.

  1. Αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου ( το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται με συντελεστή «3»)

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα εξής δικαιολογητικά :

1. Βιογραφικό Σημείωμα .

2. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών.

4. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος.

5. Βεβαίωση ΟΑΕΔ, για όσους επικαλούνται ανεργία.

6. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, πρόσφατης έκδοσης .

7. Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος ( Α.Σ.Π.Ε.) , για όσους υποψήφιους επικαλούνται Πολυτεκνική Ιδιότητα .

8. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα για την απόδειξη της σχετικής εμπειρίας.

9. Απόφαση ΚΕΠΑ, για όσους επικαλούνται αναπηρία γονέα, τέκνου, αδελφού ή συζύγου.

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο Κέντρο μας

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

 

Κατόπιν  τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαμε σήμερα με τον κ. Καρίτη Νικόλαο Πρόεδρο του Π.Τ. Λέσβου-Χίου-Σάμου του Π.Σ.Φ. και τον κ. Ιωσήφ Γαληνό Πρόεδρο των Ελεύθερων Επαγγελματιών Φυσικοθεραπευτών, ενημερωθήκαμε και κατέστη σαφές ότι η προκηρυσσόμενη θέση του Κέντρου μας καλύπτεται μόνο από την ειδικότητα Τ.Ε. Φυσικοθεραπευτή και επ ουδενί δεν μπορεί να καλυφθεί από βοηθό Φυσικοθεραπευτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Ζητούμε συγνώμη για την αναστάτωση, η οποία δημιουργήθηκε εν αγνοία μας, χωρίς να υπάρχει καμία πρόθεση εκ μέρους μας.  

 

Διαβάστηκε 64 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2020 17:24
kipseli

Τελευταία άρθρα από τον/την kipseli